Kikötések és Feltételek

Az OBU one az ETA Automatizari Industriale márkája, amely cég székhelyének címe 1 Gheorghe Dima utca, 300079 Temesvár, Románia, a továbbiakban „ETA-AI”, bejegyezve Temesváron, J35/3680/1994-es cégjegyzékszámmal, ÁFA-száma RO6825562, és amely cég a GPS helymeghatározás, navigáció, rádiós kommunikáció, telekommunikáció és flottamenedzsment területén tervezte meg és fejlesztette ki elektronikus és szoftvertermékek nagy választékát.

1. cikk Tárgy

Az ETA-AI termékeinek (a továbbiakban a „Termékek”) értékesítésére az alábbi, az ügyfél (a továbbiakban az „Ügyfél”) számára átadott értékesítési feltételek vonatkoznak a kereskedelmi árajánlat mellett. A Termékek közé tartoznak szoftverek (a továbbiakban a „Szoftver”), amelyre nézve az ETA-AI licencet enged az Ügyfél részére az alábbi 4. cikk szerint. Az említett kereskedelmi árajánlat alapján az Ügyfél által tett megrendelések a jelen feltételek feltétlen elfogadását jelentik (a továbbiakban a „Megállapodás”), amely a helyébe lép minden egyéb általános feltételnek, kivéve, ha az ETA-AI ilyet kifejezetten elfogadott. Amennyiben ezen vételi feltételek összeütközésbe kerülnek az ETA-AI értékesítési feltételeivel, az Ügyfél erről köteles értesíteni az ETA-AI-t a megrendelés leadásával egyidejűleg, és az ETA-AI fenntartja annak a lehetőségét, hogy ezen megrendelést elfogadja vagy visszautasítsa az alább 2.3. cikk rendelkezései szerint.

2. cikk Vételi megrendelések

2.1 Az Ügyfél köteles a Termékekre megrendelését felhatalmazott képviselő által megfelelően aláírt, céges fejléces papíron kiadni az Ügyfél kereskedelmi bélyegzőjével lepecsételve, a továbbiakban „Vételi Megrendelések”.

2.2 A Vételi Megrendeléseket az Ügyfél az ETA-AI részére faxon vagy postai úton köteles megküldeni, megjelölve a megrendelt Termékeket: megadva a pontos mennyiséget, a leírást, a referenciát, az egységárat, a teljes bruttó árat, a leszállítás céldátumát, valamint a leszállítás feltételeit és helyét, illetve a kívánt fizetési feltételeket.>2.3 A Vételi Megrendelések csak abban az esetben kötelezőek az ETA-AI-ra, ha azok írásban elfogadásra kerültek. Ezen elfogadás nem lehet hallgatólagos, hanem azt az ETA-AI által a kézhez vételt követő öt (5) munkanapon belül kiállított megrendelési megerősítés vagy javaslat formájában kell kiadni (a továbbiakban a „Megrendelési Megerősítés”). Az elfogadott Vételi Megrendeléseket az ETA-AI előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem lehet törölni vagy módosítani, sem részben, sem egészben.

3. cikk Szállítási feltételek, szállítmányozás

Amennyiben más megállapodás nem születik, az alábbi 6. cikk rendelkezései szerint a Termékek leszállítására EXW Temesvár (Incoterms 2000) kerül sor az ETA-AI választása szerint. Minden kockázatot az Ügyfél visel, aki a szállítmányozás és biztosítás költségeiért is felel a Termékek leszállításához kapcsolódó bármely adó- és vámkötelezettség teljesítése mellett.

4. cikk Licenc

Az ETA-AI nem kizárólagos, át nem ruházható licencet enged az Ügyfél részére a Szoftver használata tekintetében, de kizárólag a Termékekbe beágyazott Szoftverre kiterjedően, és kizárólag az Ügyfél belső üzleti céljaira. Az Ügyfél nem jogosult (i) a kódot visszafejteni, illetve a Szoftvert elemeire bontani vagy visszabontó tervezésnek alávetni, sem részben, sem egészben, illetve a Szoftvert bármilyen kompetitív elemzés céljára felhasználni; (ii) a Szoftverhez hozzáférést biztosítani bármely harmadik fél számára; és (iii) a Szoftvert részben vagy egészben lemásolni.

5. cikk A Termékek módosítása

Az ETA-AI fenntartja a jogot a Termékek specifikációja (konstrukció, design, márkamegjelölés, címkézés, csomagolás, hivatkozás…) egészének vagy bármely részének bármikor történő módosítására, és mindent elkövet annak érdekében, hogy az Ügyfelet ezen módosításokról ésszerű időn belül értesítse. Az ETA-AI azonban nem köteles az Ügyfél részére semmilyen ilyen módosítást biztosítani a Termékek tekintetében az adott módosítást megelőzően.

6. cikk Jogfenntartás

Az ETA-AI valamennyi értékesített és leszállított Termék tekintetében biztosítéki részesedést foglal le, illetve ilyen jogot tart fenn a vételár maradéktalan kifizetéséig. Amennyiben az Ügyfél megszegi a jelen rendelkezéseket, az Ügyfél vállalja, hogy az ETA-AI részére problémamentes visszavétel céljára hozzáférhetővé teszi a Termékeket. A jelen rendelkezés alkalmazása céljára a még az Ügyfél birtokában lévő termékeket ki nem fizetettnek kell tekinteni. A számla másolatát a megfelelő hatóságoknak bármikor be lehet nyújtani pénzügyi bizonylatként. Az ETA-AI kérésére az Ügyfél aláír bármely okiratot, amely az ETA-AI számára szükséges biztosítéki részesedése érvényesítésére.

7. cikk Árak és fizetési feltételek

7.1 Árak

Az Ügyfél részére a kereskedelmi árajánlatban megküldött árak bruttó árak, és az ETA-AI választása szerint RON, EUREUR vagy US dollár pénznemben kerülnek meghatározásra.

7.2 Fizetési feltételek

Az ügyfél által az ETA-AI részére nyújtható pénzügyi biztosítékok szerint a Termékek kifizetésére, amennyiben az ETA-AI a Megrendelési Megerősítésen mást nem jelöl meg, banki átutalással/azonnal átutalással kerül sor vagy előre fizetéssel, vagy legkésőbb a számla keltétől számított harminc (30) napon belül. Az ETA-AI fenntartja a jogot előrefizetés vagy megfelelő pénzügyi biztosíték követelésére az Ügyféltől a fizetés elmaradása esetén, illetve teljes vagy részleges késedelem esetén, illetve az Ügyfél pénzügyi nehézségei esetén a kezdeti Vételi Megrendelés idején vagy az ETA-AI-val fennálló üzleti kapcsolat során bármikor.

7.3 Kötbér

7.3.1 Ha bármely számla részben vagy egészben nem kerül kifizetésre, az ETA-AI fenntartja a jogot a szállítások felfüggesztésére a Termékek árának maradéktalan kifizetéséig a megfelelő Megrendelési Megerősítés rendelkezései ellenére.

7.3.2 A késedelmi kamat (i) a számlán meghatározott fizetési határidőt követő naptól számítandó (ii) a termékek árának maradéktalan kifizetése napjáig.
A késedelmi kötbér után fizetendő kamat megegyezik az Európai Központi Bank által a legutóbbi refinanszírozási műveletéhez alkalmazott kamatláb öt (5) százalékkel megemelt mértékével.

8.cikk Korlátozott szavatosság

8.1 Az ETA-AI szavatol azért, hogy (a) a Termékeknek a Szoftveren kívüli hardver része hibáktól mentesen kerül értékesítésre a leszállítástól számított tizenkét (12) hónapos szavatossági idővel és hogy (b) a Termékek leszállításától számított kilencven (90) napig, a Szoftver alapvetően meg fog felelni műszaki specifikációinak azzal, hogy a szavatosság kizárt, ha a sérelmezett hibát a Termékek ésszerű elhasználódása, azok rendeltetésellenes használata, az Ügyfél által alkalmazott átalakítás, ellenőrzés vagy karbantartás hiánya, illetve általában bármely, az ETA-AI által nem befolyásolható esemény okozza. A fenti szavatosság érvényesítése érdekében az Ügyfél köteles:

– haladéktalanul írásban értesíteni az ETA-AI-t a Termékek hibájáról, a sérelmezett hiba részletes leírásával;

– saját kockázatára és költségére, megfelelő csomagolásban visszajuttatni a hibás Termékeket az ETA-AI részére.

Ha az ETA-AI megállapítja, hogy a Termékek hibásak, az ETA-AI saját választása szerint, ésszerű időn belül dönt, hogy a hibás Terméket kijavítsa-e, kicserélje-e vagy jóváírja-e az Ügyfél számláján az érintett Termékekért kifizetett vételárnak megfelelő összeget.

8.2 Ezen szavatosságok kizárnak minden egyéb szavatosságot. Az ETA-AI nem biztosít semmilyen egyéb kifejezett vagy törvényen alapuló szavatosságot a leszállított Termékekre, különösen nem vállal törvényen alapuló szavatosságot az értékesíthetőségért, bizonyos célra való alkalmasságért vagy jogszerűségért. Az ETA-AI nem szavatol azért, hogy a Termékek megfelelnek az Ügyfél elvárásainak, vagy hogy a Szoftver folyamatosan vagy hibátlanul fog futni.

8.3 Szoftvermódosítások: az Ügyfél kérhet konkrét szoftverfejlesztéseket vagy konfigurációs paraméterek módosítását. Ilyen esetben, és a megrendelés kiadása előtt, az Ügyfél megadja az ETA-AI számára a módosítások részletes specifikációját. A módosítások mértékéről, az árakról és a szoftvermódosítások leszállítási késedelmeiről az Ügyfél és az ETA-AI külön állapodik meg. Az Ügyfél a szoftvert maga is módosíthatja, akár belső úton vagy alvállalkozó közbenjöttével.
A módosított szoftver érvényesítése azonban minden esetben az Ügyfél kizárólagos felelőssége. Miután az Ügyfél érvényesítette a szoftvert; az ETA-AI vagy leszállítja a termékeket a módosított szoftverrel, vagy külön leszállít standard termékeket, az adott szoftvert és szoftverfrissítés eljárást. A módosított szoftver érvényesítése azonban minden esetben az Ügyfél kizárólagos felelőssége.

9. cikk KORLÁZOTT FELELŐSSÉG

9.1 Kártérítés kizárása. Bármelyik félnek a következőkért való felelősségét: (a) gondatlanságuk vagy munkavállalóik, illetve megbízottaik gondatlansága által okozott haláleset vagy személyi sérülés; (b) a jogcímre vagy csendes használatra vonatkozó bármely feltétel megszegése; (c) vétkes megtévesztés; (d) a 11. pont megszegése (titoktartás); (e) a másik félnek járó összegek megfelelő kifizetése a Megállapodás teljesítése során; vagy (g) az ETA-AI-nak a termékekre vonatkozó Szellemi Tulajdonjogának a megsértése, a jelen Megállapodás nem zárja ki vagy korlátozza, akkor sem, ha a jelen Megállapodás bármely más rendelkezése egyébként ilyen kizárásra vagy korlátozásra irányulna.

9.2 A 9.1. pont szerint a felek nem vállalnak felelősséget a jelen Megállapodás vagy annak tárgya szerint vagy azzal kapcsolatosan (függetlenül attól, hogy a felelősség gondatlanságon, szerződésen, megtévesztésen vagy bármely egyéb okon alapul) a következőkért: (a) különleges, eseti, büntető, közvetett vagy következményes kártérítésért; (b) bármely termék, szoftver, adat vagy számítógép elvesztése vagy használhatatlanná válása; (d) üzleti lehetőségek elvesztése vagy csökkenése; (e) elmaradt haszon; (f) ügyfélvesztés; (g) jóhírnév elvesztése; azzal, hogy a jelen pont céljaira az „elvesztés” szó részleges elvesztést és értékcsökkenést is jelent a teljes elvesztés mellett.

9.3 Pénzügyi felső határ. A 9.1. és 9.2. pontok szerint az ETA-AI-nak a jelen Megállapodásból vagy azzal kapcsolatosan felmerülő teljes felelősségének maximuma a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely cselekményével vagy mulasztásával kapcsolatosan (függetlenül attól, hogy a felelősség alapja szerződésszegés, gondatlanság vagy bármely egyéb ok) az Ügyfél által a jelen Megállapodás alapján fizetett vagy fizetendő teljes összeg 100%-ával egyenlő.

9.4 Az ármegállapítás alapja. A felek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ETA-AI az árait az itt lefektetett felelősségkorlátozásokra hagyatkozva állapította meg, és ezekre hagyatkozva kötötte meg ezt a Megállapodást, megosztva a kockázatokat az ETA-AI és az Ügyfél között, alapul szolgálva a felek közötti ártárgyalásokhoz.

10. cikk Szellemi tulajdon

A Termékekre vonatkozó minden szellemi tulajdonjog jelenlegi és jövőbeni jogosultja az ETA-AI, ideértve többek között a szabadalmakat és szabadalmi kérelmeket, tervrajzokra és mintákra vonatkozó jogokat, a Termékek védjegyeit, és a Termékek megalkotása során kidolgozott és felfedezett koncepcióit és know-how-ját. Ezek értékesítésekor semmilyen szellemi tulajdonjog nem kerül átruházásra az Ügyfélre. Az Ügyfél vállalja, hogy nem avatkozik bele, illetve nem sérti az ETA-AI szellemi tulajdonjogát. Az Ügyfél köteles mentesíteni az ETA-AI-t minden olyan felelősség, kártérítés, veszteség és költség alól (ideértve az ügyvédi munkadíjat és a jogi védekezés egyéb díjait is), amely az ETA-AI-nál a jelen cikknek az Ügyfél általi megszegése eredményeként merül fel. Az Ügyfél nem jogosult a Termékek vagy azok egy része visszafejtésére, szétbontására vagy átstrukturálására.

11. cikk Titoktartás

Minden, bármely természetű és formátumú, az üzleti kapcsolat keretében az ETA-AI által az Ügyfél számára, vagy az Ügyfél által az ETA-AI számára átadott, illetve az Ügyfél által az ETA-AI-tól beszerzett vagy az ETA-AI által az Ügyféltől beszerzett információ, műszaki adat és specifikáció, ideértve többek között a műszaki, gazdasági, pénzügyi vagy kereskedelmi információkat is, bizalmasnak minősül, és azokra a legszigorúbb titoktartási kötelezettség vonatkozik. Az ETA-AI és az Ügyfél vállalja, hogy nem ad át bizalmas információt Termékeikre nézve harmadik feleknek, kivéve azon saját munkavállalóikat, akiknek munkájuk elvégzéséhez szükségük van ezen információkra. Az ETA-AI & az Ügyfél garantálják, hogy munkavállalóik betartják ezen feltételeket.

12. cikk Vis maior

Amennyiben egy, a román törvények szerint meghatározott Vis Maior esemény késlelteti a jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségek teljesítését, az érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet az eseményről.

13. cikk Irányadó jog

A Termékek jelen feltételek szerinti értékesítésére és a rendelkezések értelmezésére kifejezetten Románia joga az irányadó. Az ezen feltételek értelmezéséből, érvényességéből, illetve az említett értékesítésekből felmerülő bármely jogvita elsődleges eldöntésére közvetlen megbeszélések útján kell sort keríteni, és amennyiben békés úton nem születik megállapodás, az ügyet a kizárólagos illetékességgel rendelkező Temesvári Kereskedelmi Bíróság elé kell terjeszteni. Ezen rendelkezések nem zárják ki, hogy a felek kölcsönös érdekeik megóvása érdekében védelmi vagy ideiglenes intézkedéseket alkalmazzanak.

Vegyes Rendelkezések

Ha a fenti záradékok akármelyike októl függetlenül semmisnek vagy alkalmazhatatlannak bizonyul, ez nem lesz hatással a többi záradék érvényességére. A megrendelés elküldésével az ügyfél elfogadja a Felhasználási feltételeket, azok egyenértékűek lesznek egy érvényesen megkötött szerződéssel.
Azáltal, hogy a kikötéseket és a feltételeket elfogadta, az ügyfél elfogad minden jogot és kötelezettséget, ami a www.obu1.ro honlapon levő virtuális áruházból való vásárlással jár.

Általános Üzleti Feltételek

Az ETA Automatizari Industriale SRL az OBU felszereléseit és a hozzájuk tartozó szolgáltatásokat az Általános Szerződési Feltételek szerint szállítja.